Dostosowania egzaminów maturalnych

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, chorzy lub niesprawni czasowo oraz niepełnosprawni lub niedostosowani społecznie mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych, odpowiednio na podstawie opinii lub zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanej, składa wniosek o zdawanie egzaminu maturalnego przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub jeżeli nie przystępuje do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, dyrektorowi komisji okręgowej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione powyżej, które potwierdzają dysfunkcję zdającego.

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się

Egzamin maturalny, z wyjątkiem wypadków losowych. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej polecamy serwisy:

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *