Deklaracja dostępności Strony WWW i Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych w Kędzierzynie-Koźlu.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony WWW i Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych w Kędzierzynie-Koźlu..

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat ZSTiO.
 • E-mail: zstio@zstio.net
 • Telefon: 77 481 22 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu
 • Adres: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
  adres: Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
 • E-mail: zstio@zstio.net
 • Telefon: 77 481 22 09

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dla użytkowników

 1. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 2. Każdy użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków pozwalających w prosty sposób zwiększyć rozmiar czcionek na stronie oraz kontrast wyświetlania.
 3. Staramy się, aby zamieszczone na Platformie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
 4. W miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym.
 5. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.
 6. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.\
 7. Formularze są odpowiednio zbudowane i opisane.
 8. Strona jest responsywna – sposób wyświetlania treści dostosowuje się do urządzeń, na których jest przeglądana.
 9. Strona w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.

Dostępność architektoniczna

 • podjazd do budynku A
 • łazienka na wejściu do budynku A 
 • łazienki (na parterze) w budynku B i C
 • węzeł sanitarny przy sali gimnastycznej